Βοήθεια

Σύμβαση Προσχώρησης

Τελευταία ενημέρωση: 10/03/2022

1. Εισαγωγή

Ο Ιστότοπος www.n1casino.gr ("Καζίνο", "εμείς", "εμάς", "μας") ανήκει και λειτουργεί από την N1 Greece Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας με αριθμό εγγραφής C95645 και εγγεγραμμένη διεύθυνση Wisely House 206, Old Bakery Street, Βαλέτα VLT1451, Μάλτα. Η N1 Greece Ltd. διαθέτει άδεια στην Ελλάδα και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) (https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/) με άδεια αναφοράς HGC-011-LH (εκδόθηκε στις 04.06.2021).

Πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας, διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Με την εγγραφή ενός λογαριασμού στον Ιστότοπο επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του n1casino.gr.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση ή/και η χρήση του Ιστοτόπου www.n1casino.gr (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ή όλων των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου) είναι παράνομη εκτός Ελλάδας.

Το Ελληνικό Δίκαιο εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες άλλες γλωσσικές εκδόσεις της Σύμβασης, η Ελληνική έκδοση θα υπερισχύει πάντα.

Σε περίπτωση αποριών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του support@n1casino.gr.

2. Ορισμοί

1) «Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» ή «Άδεια»: Η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση / Διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Στοιχήματος και β) Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

2) «Άδεια Καταλληλότητας» ή «ΑΚ»: Η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

3) «Αρχή Καταπολέμησης»: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 ( Α’ 139), όπως εκάστοτε ισχύει.

4) «Ασυνήθιστη συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Μια συναλλαγή ή δραστηριότητα που δε συνάδει με τη συναλλαγή, την επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την οικονομική του κατάσταση ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσης [άρθρ. 3 παρ. 15 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)].

5) «Αποκλειόμενος Παίκτης»: ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης της Ν1 Greece Limited.

6) «Διεξαγωγή»: Η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

7) «Διοργάνωση»: Η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

8) «Ε.Ε.Ε.Π.» ή «Αρχή»: Η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων.

9) «Επιστροφή χρημάτων»: Η αντιστροφή του χρηματικού ποσού κατόπιν αιτήματος ενός Παίκτη που έχει κατατεθεί στον λογαριασμό Παίκτη και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τις Υπηρεσίες.

10) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ)»: Ο μοναδικός λογαριασμός που δημιουργήθηκε για κάθε παίκτη για τη συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα παιχνίδια στον Ιστότοπο www.n1casino.gr (άρθρ. 25 περ. ιε’ του Νόμου).

11) «Ιστότοπος»: Ο Ιστότοπος www.n1casino.gr μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

12) «Κανονισμός» ή «Κανονισμός Παιγνίων»: η με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β’ 3265) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13) «Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων» : είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.

14) «Καταλληλότητα»: Η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ ή/και Δελτίου Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

15) «Κάτοχος Άδειας» ή «Κάτοχος»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών. Στην παρούσα Σύμβαση ως Κάτοχος Άδειας νοείται η εταιρεία N1Greece Limited.

16) «Λειτουργία Jackpot»: Κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

17) «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια»: Σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

18) «Μέσο Πληρωμής»: κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

19) «Μεταφορά Χρημάτων»: Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α΄ 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

20) «Μη συνεργάσιμα κράτη»: Οι χώρες και οι δικαιοδοσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος II του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

21) «Νόμος»: Ο νόμος 4002/2011 (Α’ 180).

22) «Οδηγός Παιγνίου» ή «Οδηγός»: Το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων / διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

23) «Οργανισμός Πιστοποίησης»: Ο οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

24) «Όροι»: Οι όροι της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης.

25) «Παίκτης» ή «Εσείς» ή κάθε άλλη αναφορά σε δεύτερο πρόσωπο, είτε αναγράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, είτε όχι: Εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, που αποτελείτε τον αντισυμβαλλόμενο της Ν1 Greece Limited.

26) «Παικτική Δραστηριότητα»: Το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή Σας στα Τυχερά Παίγνια στοιχείων.

27) «Παικτική Συνεδρία» : Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

28) “Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών”: Πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

29) «Πιστοποίηση»: Η έγκριση για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.

30) «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»: Η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

31) «Πραγματικός Δικαιούχος»: Το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

32) «Ρυθμιστικό Πλαίσιο»: το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των αδειών, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

33) «Σύμβαση Προσχώρησης» ή «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της N1 Greece Limited και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από την N1 Greece Limited.

34) «Συμμετοχή»: H καταχώριση των στοιχείων / επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

35) «Συνεργάτης» ή «Affiliate»: Το πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Κάτοχο Άδειας, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στον Ιστότοπό του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον Ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

36) «Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων» ή «ΤΜΚΥ»: Το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - software ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

37) «Τυχερά Παίγνια» ή «Παίγνια»: Το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του Νόμου και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου.

38) «Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling)»: Το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Κατόχου Άδειας και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

39) «Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.

40) «Ν1 Greece Limited» ή «Ν1 Casino» : H εδρεύουσα στη Μάλτα (Wisely House 206, Old Bakery Street, Valletta, Malta, VLT 1464) εταιρεία με την επωνυμία «N1 Casino Limited», με αριθμό μητρώου εταιρειών του Εμπορικού Μητρώου της Μάλτας «C95645».

3. Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης

3.1. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Ν1 Greece Limited και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα τυχερά παίγνια που αυτή διεξάγει μέσω διαδικτύου. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η συγγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της Ν1 Greece Limited και υμών), σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και περιέχει τους Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση του Ιστοτόπου www.n1casino.gr, H Ν1 Greece Limited είναι Κάτοχος Άδειας Τύπου 2, με στοιχεία .HGC-011-LH, η οποία έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με την απόφαση με αριθμό 566/2/ 04.06.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Ο Ιστότοπος n1casino.gr ανήκει και λειτουργεί από την N1 GREECE LIMITED με αριθμό εγγραφής C95645 και εγγεγραμμένη διεύθυνση στο Wisely House 206, Old Bakery Street, Valletta, VLT1451, Μάλτα). Η ανωτέρω Άδεια Άδεια επιτρέπει στη Ν1 Greece Limited να διεξάγει Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, ως ορίζονται στον Νόμο (ήτοι τυχερά παίγνια καζίνο, πόκερ και παραλλαγές αυτού, που παρέχονται διαδικτυακά και διεξάγονται είτε σε ζωντανή μετάδοση [live] είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών [Random Number Generator]) και έχει ισχύ από την 4η Ιουνίου 2021 έως και την 4η Ιουνίου 2028.

Η παρούσα Σύμβαση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. δυνάμει της .με αριθμό απόφασης της τελευταίας.

3.2 Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής σας στα Παίγνια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να τηρείτε τους Όρους αυτής, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με τη Συμμετοχή στα Παίγνια λοιπές εταιρικές πολιτικές της N1 Greece Limited.

3.3 Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της N1 Greece Limited μπορείτε να την δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (Πολιτική Απορρήτου ). Τις λοιπές εταιρικές πολιτικές της μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (/el/registration-procedure.). Ο ιστότοπος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο ακόλουθος: www.gamingcommission.gov.gr

4. Σύναψη και Τροποποίηση Της Σύμβασης

4.1. Η παρούσα Σύμβαση και οι τροποποιήσεις της απαιτούν την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., διαφορετικά η N1 Greece Limited δε θα την αναρτά στον Ιστότοπό της.

4.2. Η παρούσα Σύμβαση και οι τροποποιήσεις της συνάπτονται αποκλειστικά με την αποδοχή των Όρων της από τον Παίκτη. Η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και των τροποποιήσεών της πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ρητό και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

4.3 Σε περίπτωση τροποποίησης, ο Παίκτης ενημερώνεται τη στιγμή της πρώτης σύνδεσής του στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που διατηρεί, όπου θα μπορεί να δει την τροποποιημένη Σύμβαση που έχει ήδη μεταφορτωθεί, με συγκεκριμένες ειδικές αναφορές στις τροποποιήσεις που επήλθαν.

4.4 Η αποδοχή της τροποποιημένης Σύμβασης γίνεται μέσω της αποδοχής των Όρων της από τον Παίκτη, κατά την πρώτη σύνδεσή του με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό που ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης. 4.5 Σε περίπτωση που ο Παίκτης αρνηθεί να αποδεχθεί την τροποποιημένη Σύμβαση, η Σύμβαση λύεται και εφαρμόζονται οι όροι που σχετίζονται με το κλείσιμο Λογαριασμού και την εκκαθάριση συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών( Β’ 3265), τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

5. Διεξαγόμενα Παίγνια

5.1 Η N1 Casino παρέχει τα Παίγνια που διεξάγονται υπό την ισχύ της Άδειας Ε.Ε.Ε.Π. Τύπου 2 με στοιχεία Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-011-LH για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, που είναι τα ακόλουθα: Παίγνια καζίνο , Ζωντανό καζίνο και Παίγνια πόκερ και παραλλαγές αυτού.

5.2 Για την διεξαγωγή των παραπάνω Παιγνίων, η εταιρεία συνεργάζεται με κατασκευαστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατασκευαστών της Ε.Ε.Ε.Π.

5.3 Οι ειδικοί κανόνες κάθε Παιχνιδιού ή κατηγορίας Παιγνίων περιλαμβάνονται στον Οδηγός Παιχνιδιού. Χαρακτηριστικά, όπως, οι κανόνες του Παιχνιδιού, οι κατηγορίες νίκης, οι πιθανότητεςκέρδους , ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό συμμετοχής, όπου εφαρμόζεται, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, η προμήθεια (rake) που μπορεί να παρακρατηθεί από τον Κάτοχο για τη Συμμετοχή, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για ένα παιχνίδι ή μια ομάδα Παιγνίων, οι όροι λειτουργίας jackpot, ο τρόπος εμφάνισης κ.λπ. είναι πληροφορίες οι οποίες περιγράφονται στον Οδηγό Παιγνίου.

5.4 Συμμετέχοντας στο Παιχνίδι, ο Παίκτης αποδέχεται τον Οδηγό Παιγνίου ανεπιφύλακτα.

6. Συμμετοχή στα Παίγνια

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τους Όρους για τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.

6.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

α. Για να μπορέσει ο Παίκτης να συμμετάσχει στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων του Ιστοτόπου μας, www.n1casino.gr, πρέπει να :

 • είναι φυσικό πρόσωπο. Δεν γίνονται δεκτά νομικά πρόσωπα.
 • έχει αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης
 • του επιτρέπεται να παίζει παιχνίδια στον Ιστότοπο, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
 • η N1 Casino να δημιουργήσει έναν Ηλεκτρονικό λογαριασμό Παίκτη.

Για κάθε Παίκτη τηρείται ο ένας μοναδικός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη και κάθε Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια αποκλειστικά με αυτόν τον Λογαριασμό. Απαγορεύεται η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών η στον ίδιο Παίκτη και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού από τρίτους. Εάν δημιουργήσετε πολλούς Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη, αυτοί οι Λογαριασμοί θα τεθούν σε κατάσταση φραγής. Τυχόν κέρδη ή μπόνους που ο Παίκτης έλαβε ή συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο Λογαριασμός ήταν ενεργός θα χαθούν.

Ο Παίκτης θα συμπληρώσει τη σχετική φόρμα εγγραφής, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπό μας. Πριν από τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, ο Παίκτης ενθαρρύνεται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης καθώς και την εταιρική πολιτική της Ν1 Greece Limited σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητάς του και του αποδεικτικού διεύθυνσης κατοικίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις εσωτερικές μας πολιτικές. Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν πραγματοποιώντας είσοδο στον Λογαριασμό σας στην ενότητα «Προφίλ» και επιλέγοντας «Επαλήθευση». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Υποστήριξης Πελατών μέσω του support@n1casino.gr ή της ζωντανής συνομιλίας 24/7.

β. Ο Παίκτης ενημερώνεται ότι είναι υποχρεωτικό για τη Ν1 Casino να ανατρέξει στο μητρώο αποκλεισμένων ατόμων, το οποίο τηρεί η N1 Greece Limited και η Ε.Ε.Ε.Π., για να διαπιστώσει εάν ο Παίκτης που υποβάλλει αίτηση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Σε θετική περίπτωση, η αίτηση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού θα απορριφθεί.

γ. Για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, εγγυάστε ότι:

 • Έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για τη συμμετοχή σας στα Παίγνια.
 • Έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.
 • Η Συμμετοχή στα παιχνίδια είναι μια ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, χωρίς εξωτερική πρόκληση ή παρακίνηση.
 • Είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό όν και όχι για λογαριασμό τρίτου.
 • Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε το Ν1 Casino, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση τροποποίησης οποιαδήποτε προσωπικής πληροφορίας που παρέχεται κατά τον χρόνο της εγγραφής σας ή/και αργότερα.
 • Διαθέτετε το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών τυχερών Παιγνίων και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από τη Ν1 Casino.

δ. Όταν ο Παίκτης συνάψει την παρούσα Σύμβαση, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι δε θα του επιτραπεί να:

Δημιουργεί ή / και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη.

 • Χρησιμοποεί Μέσα Πληρωμής οποιοδήποτε τρίτου προσώπου, όπως τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.λπ.
 • Χρησιμοποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδας.
 • Επιχειρεί οποιαδήποτε Συμμετοχή στα Παίγνια αν βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού.
 • Συμμετέχει ή επιχειρεί να συμμετέχει σε καρτέλ (στημένα παιχνίδια) ή να χρησιμοποιεί αθέμιτες πρακτικές.

ε. Ο Παίκτης απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username), σε συνδυασμό με έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης (password) για να συνδεθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή του και αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως επιβεβαίωση ότι ο Παίκτης έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους Όρους της παρούσας Σύμβασης. Επιβεβαιώνει επίσης ότι η Συμμετοχή στα Παίγνια πραγματοποιείται με δική του βούληση, χωρίς να προκαλείται ή να παρακινείται από τρίτους.

στ. Ο Παίκτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα στοιχεία σύνδεσής του ασφαλή, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί τη Ν1 Casino. μόλις διαπιστώσει ότι τα στοιχεία χάθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παράνομα.

ζ. Ο Παίκτης θα τροποποιεί τα στοιχεία σύνδεσης όποτε η Ν1 Casino., σύμφωνα με τις πολιτικές της , το απαιτεί.

η. Η Ν1 Casino επαναλαμβάνει τη διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, όποτε υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

θ. Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται από τη Ν1 Casino., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της.

ι. Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να υιοθετήσει οποιοδήποτε κατάλληλο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή της χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη ή εάν, σύμφωνα με τα δεδομένα, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εφαρμοζόμενα εργαλεία, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί ή διεξάγονται ή έχουν γίνει προσπάθειες να γίνουν ή πρόκειται να επιχειρηθούν.

ια.Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμής ή τη χορήγηση βεβαίωσης κέρδους , σε περίπτωση που ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής Καταπολέμησης, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

ιβ. Ο Κάτοχος Άδειας χρησιμοποιεί συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών , τα οποία περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της αξιολόγησης των μοτίβων της Παικτικής Δραστηριότητας.

ιγ. Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, Ισχυρός έλεγχος ταυτότητας πελάτη- 2FA, SCA).

ιδ. Ο Παίκτης μπορεί μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το υπόλοιπο του Λογαριασμού του, το Ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της Συμμετοχής, των κερδών και των ζημιών , των καταθέσεων, των αναλήψεων και των λοιπών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της Συμμετοχής του.

ιε. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί όλα τα αρχεία και τα δεδομένα του Παίκτη που σχετίζονται με τα προσωπικά του στοιχεία, τη δραστηριότητά του στα Παίγνια, τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, για περίοδο δέκα (10) ετών. Αυτά τα δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Πολιτικής απορρήτου της Ν1 Casino.

ιστ. Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που καθορίζονται από τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων πραγματοποιούνται μόνον εάν πριν από τη συναλλαγή επιβεβαιώνεται ότι ο λογαριασμός πληρωμής που δηλώνεται από τον Παίκτη ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

ιζ. Ο Κάτοχος της Άδειας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση και τη μείωση των κινδύνων λειτουργίας και ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της ταξινόμησης των σημαντικών συμβάντων ασφάλειας ή/και λειτουργίας.

ιη. Ο Κάτοχος Άδειας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημία που προκλήθηκε από την ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη.

ιθ. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και του Ιστοτόπου, όπως Συμμετοχές, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.λπ., παρέχονται αποκλειστικά για την προσωπική χρήση των Παικτών και απαγορεύεται αυστηρά η διανομή ή η εμπορική εκμετάλλευση τους.

ικ. Τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από τη Ν1 Casino. δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για να παρακινήσουν άλλους να συμμετάσχουν στα Παίγνια.

ιλ. Απαγορεύεται στον Παίκτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη Συμμετοχή στα Παίγνια .

ιμ. Παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο με τη συλλογή cookies (αναγνωριστικά αρχεία), που λαμβάνονται από το πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη ή το λογισμικό της Ν1 Casino. Σε κάθε περίπτωση, ο Παίκτης μπορεί να αρνηθεί τη συλλογή των cookies, εκτός από αυτά που, κατά την εύλογη κρίση της Ν1 Casino, απαιτούνται για τη σωστή και εύκολη παροχή και χρήση των υπηρεσιών της.

ιν. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποδεικτικό ηλικίας και να διενεργήσουμε ελέγχους για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Εάν ανακαλύψουμε ότι είστε κάτω των 21 ετών, θα κλείσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και θα ακυρώσουμε τυχόν κέρδη ή/και μπόνους.

6.1.2. Αποτυχία ολοκλήρωσης και ακύρωση Παιγνίων

Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αποφύγουμε τεχνικά λάθη, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Γι' αυτό πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Η N1 Casino δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για τυχόν διακοπή λειτουργίας διακομιστή, καθυστέρηση ή άλλα τεχνικά ή πολιτικά εμπόδια στη διεξαγωγή των Παιγνίων, τα οποία δεν ανάγονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Ν1 Casino, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της. Η N1 Casino δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας καθώς και για γεγονότα που δεν έχουν προκληθεί από δόλο ή βαρεία αμέλεια της Ν1 Casino,των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της που φέρεται να έχουν συμβεί σε σχέση με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Καθυστερήσεις ή διακοπές στη λειτουργία ή μετάδοση
 • Απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων
 • Απώλεια επικοινωνίας ή γραμμών

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Παιχνιδιού σας λόγω σφάλματος συστήματος, θα επιστρέψουμε το ποσό που ποντάρατε στο Παιχνίδι πιστώνοντας τον Λογαριασμό σας. Εάν έχετε συγκεντρώσει μονάδες κατά τη διακοπή του Παιχνιδιού, η χρηματική αξία των μονάδων θα προστεθεί στον Λογαριασμό σας.

Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα σάς επιτρέπει να Συμμετέχετε στα Παιχνίδια. Εάν το Παιχνίδι σταματήσει μετά από ένα ποντάρισμα, το Παιχνίδι θα συνεχιστεί από το ακριβές σημείο διακοπής λόγω σφάλματος στο σύστημα τηλεπικοινωνιών ή στο σύστημα του υπολογιστή σας. Εάν, ωστόσο, αυτή η συνέχεια δεν είναι δυνατή, θα:

 • Φροντίσουμε το Παιχνίδι να ολοκληρωθεί.
 • Σε περίπτωση μη δυνατότητας ολοκλήρωσης του παιγνιδιού για λόγο μη οφειλόμενο σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Ν1 Casino, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, θα επιστρέψουμε το ποσό πονταρίσματος προσθέτοντάς το στον λογαριασμό σας.

6.2 Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

Στην ενότητα αυτή της Σύμβασης διακρίνονται οι εξής καταστάσεις Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη:

6.2.1 Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

α. Κατά τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων πρέπει να επαληθεύεται ότι:

i) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.

ii) Το πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση για την εγγραφή του είναι το ίδιο πρόσωπο για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη.

iii) Το πρόσωπο για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης i.

β. Όταν ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινός», ο Παίκτης:

i) Δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ii) Δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

γ. Εάν ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη δεν οριστικοποιηθεί για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών από τη δημιουργία του, η N1 Greece Limited θα θέσει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα πάψει να δέχεται συναλλαγές με τον Παίκτη. Στον Παίκτη θα δοθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εάν ο Παίκτης υποβάλει τα στοιχεία που ζητούνται , η N1 Greece Limited θα ενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον Παίκτη εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, ο Λογαριασμός του θα κλείσει και όλες οι εκκρεμείς συναλλαγές θα διευθετηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.2.2 Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής του Παίκτη για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, τότε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του θα τεθεί σε κατάσταση «Ανενεργός».Ο Παίκτης θα λάβει ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή , καθώς και για τα ακόλουθα:

i) Ότι για όσο διάστημα ο Λογαριασμός παραμένει στην κατάσταση «Ανενεργός»:

 • Απαγορεύεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παιχνίδια
 • Ο Παίκτης μπορεί να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του Λογαριασμού του, σε οποιαδήποτε δεδομένα και πληροφορίες περιέχονται στον Λογαριασμό του και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκτός από τη Συμμετοχή.

ii) Ότι εάν ο Λογαριασμός παραμείνει Ανενεργός για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε ή ενεργοποιήθηκε αλλά δεν πραγματοποιήθηκε Συμμετοχή στα Παιχνίδια, ο Κάτοχος Άδειας θα κλείσει τον Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.

iii) Ότι εφόσον ο Παίκτης συμμετάσχει στα Παιχνίδια έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού του από τη θέση «Ανενεργός».

iv) Ότι ο ανενεργός Ηλεκτρονικός λογαριασμός Παίκτη μπορεί:

 • Να κλείσει κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, που σημαίνει ότι η συμβατική σχέση τερματίζεται με ανάληψη τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού του.
 • Να ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του Παίκτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο Κάτοχος Άδειας είναι υποχρεωμένος, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να εκτιμήσει εάν η ζητούμενη επαναφορά του Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.2.3 Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Φραγής»:

α. Σε περίπτωση που ο Παίκτης βρίσκεται σε προσωρινή αποχή ή προσωρινό αποκλεισμό από τα Παίγνια.

β. . Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

γ. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού σας για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.

δ. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Κατόχου της Άδειας, εάν – σύμφωνα με τα δεδομένα, την ανάλυση κινδύνου, τις εσωτερικές πολιτικές και τα εργαλεία που εφαρμόζει, – εντοπίσει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι ύποπτες ή ασυνήθιστες δραστηριότητες ή παραβιάσεις της ακεραιότητας των Παιγνίων έχουν πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ε. Εάν ο Παίκτης παραβιάσει τους Όρους της παρούσας Σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» αποτελεί ένα εξαιρετικά περιοριστικό μέτρο και θα επιβάλλεται από τη N1 Greece Limited με φειδώ και για λόγους που δικαιολογούν με επάρκεια την αναγκαιότητα της προσφυγής στο μέτρο αυτό και όχι με τρόπο προσχηματικό ή καταχρηστικό.

στ. Στην περίπτωση εντοπισμού δημιουργίας ή/και χρήσης περισσοτέρων του ενός Ηλεκτρονικών Λογαριασμών Παίκτη καθώς και στις περιπτώσεις απάτης, όπως αναλύονται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας Σύμβασης.

Σχετικές υπόλοιπες διατάξεις:

α. Ο Παίκτης δεν επιτρέπεται να καταθέσει χρήματα στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό ή να Συμμετέχει στα Παίγνια, όσο ο Ηλεκτρονικός του Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Φραγής».

β. Δεν επιβάλλονται τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».

γ. Η κατάσταση «Φραγής» αίρεται όταν δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι της επιβολής της.

δ. Εάν η κατάσταση «Φραγής» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της, η Ν1 Casino θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη.

ε. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα υπάρχουν Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η Ν1 Casino θα καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο από τις καταθέσεις των Παικτών. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά τον χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.

στ. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, ο Παίκτης υποβάλει αίτημα ανάληψης η Ν1 Casino θα καταβάλει στον Παίκτη το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις του. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά τον χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.

Η Ν1 Casino λαμβάνει την απόφαση επιβολής «Φραγής» βάσει αντικειμενικών και έγκυρων δεδομένων και μεθοδολογίας και με επαρκή αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογαριασμός τίθεται σε κατάσταση «Φραγής» εάν ο Κάτοχος Άδειας έχει λάβει εντολή δέσμευσης του Λογαριασμού ή ειδικές οδηγίες γι' αυτό από την Ε.Ε.Ε.Π. ή / και τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς και αρχές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται από τη Ν1 Casino στις περιπτώσεις που επιβάλλει «Φραγή» στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιθανολογώντας ότι ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται από τρίτους και όχι από τον εγγεγραμμένο Παίκτη, με βάση εργαλεία ανίχνευσης συσκευών ή διευθύνσεων IP, εργαλεία καθορισμού και αξιολόγησης μοτίβων της Παικτικής Δραστηριότητας, ερωτήσεις που απευθύνονται στον Παίκτη προς ταυτοποίηση προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού ή συνδυασμού των παραπάνω.

Οι Συμμετοχές που χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές από διαφορετικές διευθύνσεις IP δεν αποδεικνύουν ότι ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται από τρίτο, αλλά μπορεί να αποτελούν σαφή ένδειξη, ειδικά όταν η προαναφερθείσα χρήση γίνεται εντός της ίδιας ή σύντομης χρονικής περιόδου από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Από αυτή την άποψη, η Ν1 Casino μπορεί να διαπιστώνει εάν ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται ή όχι από τον Παίκτη, εφαρμόζοντας πρόσθετες μεθόδους εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη (δηλ. Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, Ισχυρός έλεγχος ταυτότητας πελατών - 2FA, SCA κ.λπ.). Επιπλέον, ο Παίκτης θα πρέπει να δηλώνει τις συσκευές που χρησιμοποιεί για τη Συμμετοχή στα Παιχνίδια και η Ν1 Casino να ενημερώνει τον Παίκτη ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί.

Ομοίως, η διαφοροποίηση του μοτίβου Παικτικής Δραστηριότητας στα τυχερά παιχνίδια δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη ή επαρκή ένδειξη ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη χρησιμοποιείται από τρίτους. Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να αξιολογεί τον βαθμό διαφοροποίησης του μοτίβου, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, προκειμένου να μπορεί να ισχυριστεί βασίμως ότι ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο.

6.2.4 Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

Παρακάτω θα βρείτε τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους θα κλείσει ένας Λογαριασμός.

Η N1 Casino θέτει έναν Λογαριασμό στην κατάσταση "Κλειστός":

α. Αμέσως μετά από αίτημα του Παίκτη για κλείσιμο του Λογαριασμού. Ο Παίκτης στέλνει ένα email στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο support@n1casino.gr και ζητά ρητά το κλείσιμο του Λογαριασμού.

β. Τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εάν τα στοιχεία που παρείχε ο Παίκτης δεν επιβεβαιώθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

γ. Αμέσως μετά το αίτημα του Παίκτη να αποκλειστεί από τα Παιχνίδια για αόριστο χρονικό διάστημα.

δ. Εάν διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι οι πληροφορίες –μερικά ή συνολικά– που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

ε. Εάν ο λογαριασμός παραμένει σε κατάσταση "Ανενεργός" για συνεχή περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

στ. Εάν ο λογαριασμός παραμένει σε κατάσταση "Φραγής" για συνεχή περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

ζ. Εάν διαθέτουμε βάσιμα στοιχεία ότι εμπλέκεστε σε παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου (ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου από τρίτα μέρη), ενδέχεται να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή/και να ακυρώσουμε τα πονταρίσματά σας.

Η Ν1 Casino δεν θα κλείνει το Λογαριασμό Σας, επικαλούμενη λόγους αόριστους ή ασαφείς και θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις αιτιολογημένα, βάσει δεδομένων που στοιχειοθετούν με αντικειμενικό τρόπο την απόφασή της για κλείσιμο του Λογαριασμού Σας.

Η N1 Casino ενημερώνει τον Παίκτη ότι:

α. Η νέα δημιουργία λογαριασμού δεν επιτρέπεται νωρίτερα από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού. Εξαίρεση σε αυτήν τη διάταξη είναι η παραπάνω περίπτωση β., εφόσον η περίπτωση δ΄ δεν συντρέχει.

β. Το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού λογαριασμού Παίκτη τερματίζει τη συμβατική σχέση μεταξύ της Ν1 Casino και του Παίκτη. Όλα τα δεδομένα συναλλαγών και Συμμετοχών και οι υπόλοιπες πληροφορίες που τηρούνται από τη N1 Casino κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης, τηρούνται από αυτή με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στον Κανονισμό Παιγνίων και τις κείμενες διατάξεις.

γ. Εάν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο κατά το κλείσιμο ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Κάτοχος Άδειας θα καταθέσει το υπόλοιπο στον δηλωμένο λογαριασμό το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

δ. Εάν ο Λογαριασμός που κλείνει βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινός», δεν καταβάλλονται κέρδη στον Παίκτη και το Ν1 Casino θα εκκαθαρίσει οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ε. Εάν ο Κάτοχος της Άδειας γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ότι κατά το κλείσιμο του Λογαριασμού Παίκτη, τα χρηματικά ποσά που έχει ο Λογαριασμός ανεξάρτητα από το ύψος τους, συνιστούν ή σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες ή συνδέεται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.3 Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

Τα όρια ορίζονται είτε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς τυχερών Παιγνίων και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από τους Όρους αυτής της Σύμβασης.

Τύποι ορίων:

6.3.1 Όρια που ορίζει ο Παίκτης

Τα όρια που ορίζει ο Παίκτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων, είναι τα ακόλουθα:

 1. Χρηματικό όριο, όσον αφορά το μέγιστο ποσό κατάθεσης (όριο κατάθεσης)
 2. Χρηματικό όριο, όσον αφορά το μέγιστο ποσό απώλειας (όριο απώλειας)
 3. Χρονικό όριο, αναφορικά με τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής στα Παίγνια (χρονικό όριο).

Ο Παίκτης υποχρεούται να ορίσει τα παραπάνω όρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων και τις Πολιτικές Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Ο Παίκτης πρέπει να θέσει τα όρια με βάση μια συνετή συμπεριφορά στο Παιχνίδι ανάλογα με τις ικανότητές του και να γνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τη Συμμετοχή στα Παιχνίδια. Μπορεί επίσης να τροποποιήσει τα παραπάνω όρια μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία τέθηκαν με εξαίρεση την τροποποίηση των υπαρχόντων ορίων στο αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.

Ο Παίκτης θα ειδοποιηθεί με ενημερωτικό μήνυμα από τη Ν1 Casino μόλις ξεπεράσει το 80% του κατά περίπτωση ορίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων.

Σε περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής λόγω της συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής, δε θα του επιτραπεί να Συμμετέχει στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

Σε περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας, επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι με την τοποθέτηση πονταρίσματος στην οποία θα προβεί, δε θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας που έχει τεθεί.

Το παραπάνω χρονικό όριο του μέγιστου χρόνου Συμμέτοχής ορίζεται σε επίπεδο ημέρας από τις 00:00:00 έως τις 23:59:59 της ίδιας ημερολογιακής ημέρας ή εβδομάδας από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο ή μήνα από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ο Χρόνος Συμμετοχής περιλαμβάνει την ώρα της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια (και εικονικά γεγονότα), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών. Ο χρόνος παραμονής στον Ιστότοπο ή/και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) της N1 Casino χωρίς ενεργή Συμμετοχή στα Παίγνια (όπως «ποντάρισμα» κ.λπ.) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

Ο Παίκτης υποχρεούται να ορίσει τα προτιμώμενα όριά του πριν από τη Συμμετοχή του στα Παίγνια, κατά την εγγραφή του και την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης. Η επιλογή "Κανένα όριο" δεν παρέχεται.

Η Ν1 Casino διασφαλίζει ότι μπορείτε να καταχωρίσετε για κάθε όριο την επιθυμητή τιμή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένες τιμές, η κλίμακα των τιμών αυτών συγκροτείται με τέτοια διαβάθμιση, ώστε αφενός να διατίθενται σε Εσάς όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές και αφετέρου διασφαλίζεται ότι το σύστημα καθορισμού των Ορίων είναι χρηστικό και λειτουργικό. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να θέσετε τιμή που δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές, η N1 Casino θα Σας ενημερώνει για την τιμή που είναι διαθέσιμη και βρίσκεται πλησιέστερα στην επιθυμητή. Εάν απαιτείται στρογγυλοποίηση τιμών, αυτή διενεργείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο, σύμφωνα με τη συνθήκη i≤0.4, i≥0.5, όπου (i) τα ψηφία των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων ή χιλιάδων για τα οποία απαιτείται η στρογγυλοποίηση.

Όσον αφορά την τροποποίηση ενός ορίου, αυτή πραγματοποιείται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Έτσι, κατανοείτε, για παράδειγμα, ότι εάν θέσετε ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν θέσετε ένα όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που Εσείς τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα.

Εάν θέλετε να ενημερώσετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα όριά σας, μπορείτε να το κάνετε από την καρτέλα "Υπεύθυνο Παιχνίδι" στην καρτέλα του μενού "Λογαριασμός". Η Εξυπηρέτηση Πελατών μπορεί να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση ανά πάσα στιγμή μέσω του support@n1casino.gr ή της ζωντανής συνομιλίας 24/7.

6.3.2 Όρια που ορίζονται από τον Κανονισμό

Ο Kανονισμός Τυχερών Παιγνίων θέτει τα ακόλουθα όρια:

α. Το όριο του μέγιστου χρόνου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για κάθε Παικτική Συνεδρία. Αυτό το όριο υπολογίζεται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής, επομένως, αυτά τα δύο όρια δεν πρέπει να συγχέονται.

Ο μέγιστος χρόνος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για κάθε Παικτική Συνεδρία υπολογίζεται από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ιστότοπο ή συνδέεται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ανεξάρτητα από το εάν ο Παίκτης Συμμετέχει πραγματικά στα Παίγνια ή απλώς περιηγείται στον Ιστότοπο ή παραμένει συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής Παιγνίων.

β. Το μέγιστο ποσό Συμμετοχής είκοσι (20) ευρώ στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).

Αυτό το όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου και η ελάχιστη μονάδα Συμμετοχής («μίζα», «denomination») αποτελεί τη βάση υπολογισμού του.

γ. Το όριο των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ, ως μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

Αυτό το όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου και για τον υπολογισμό του, προστίθενται όλες οι πρόσθετες επιβραβεύσεις του Παιχνιδιού, οι οποίες επιτρέπεται να παρέχονται (π.χ. γύροι μπόνους), ενώ εξαιρείται τυχόν απονομή Λειτουργίας Jackpot.

δ. Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που μπορεί να απονεμηθεί μέσω Λειτουργίας Jackpot.. Αυτό το όριο δεν ισχύει για βραβεία στα παιχνίδια πόκερ ή/και παραλλαγές αυτών, τα οποία πραγματοποιούνται με τη μορφή τουρνουά πόκερ.

6.3.3 Όρια που ορίζει η Ν1 Casino

Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να ορίσει επιμέρους όρια για το ποσό Συμμετοχής και το μέγιστο ποσό κέρδους, ανά παιχνίδι, μέχρι το ποσό που αναφέρεται κάθε φορά στον Κανονισμό Παιγνίων. Οι τύποι ή οι κατηγορίες των παραπάνω ορίων καθορίζονται στον Οδηγό Παιγνίων και ενδέχεται να σχετίζονται με τα ακόλουθα:

α. Όριο ποσού Συμμετοχής. Το όριο συμμετοχής ισχύει για όλους τους παίκτες.

β. Η Ν1 Casino μπορεί να περιορίσει μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητά σας (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές σας (καταθέσεις/αναλήψεις), εάν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος παράνομων πράξεων, με βάση το ποσό της οικονομικής διακινδύνευσης , τον τύπο του Παιχνιδιού, τη συχνότητα Συμμετοχών, τη συχνότητα και τα ποσά ανάληψης, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές σας (π.χ. επάγγελμα, οικονομική κατάσταση, τη συμπεριφορά στο παιχνίδι, τη φήμη, το παρελθόν, στοιχεία, γεγονότα και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή του Παίκτη ή των συγγενών του ή των προσώπων που έχουν στενή σχέση με αυτόν, τη σχέση σας με άλλους Κατόχους Αδειών), την ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, κ. ά.

δ. Η Ν1 Casino έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και συναλλαγές (αναλήψεις) κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.

ε. Το Ν1 Casino έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), σύμφωνα τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εάν τα παρεχόμενα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο Παίκτης έχει προβληματική συμπεριφορά στα Τυχερά Παίγνια.

6.4 Προγράμματα Πιστότητας

α. Η N1 Casino μπορεί να επιβραβεύει τους Παίκτες παρέχοντας προγράμματα επιβράβευσης / πιστότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα πιστότητας διαμορφώνονται και προωθούνται τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού.

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε προγράμματος πιστότητας εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους Παίκτες, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.

γ. Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα πιστότητας για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Με την επιφύλαξη της παρ. δ’ κατωτέρω, δεν θα μεταβάλει ή ανακαλέσει, με μεταγενέστερους κανόνες, επιβράβευση που ήδη έχει χορηγηθεί.

δ. Μπορούμε να μεταβάλουμε ή να ανακαλέσουμε μια ήδη χορηγηθείσα επιβράβευση εάν ο Παίκτης που έλαβε την επιβράβευση εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να την λάβει, ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.5 Λειτουργία Jackpot

α. Η Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμονται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου ή σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων ή σε επίπεδο συστήματος ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

β. Δεν επιτρέπεται η από κοινού διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot από δύο ή περισσότερους Κατόχους Άδειας.

γ. Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που μπορεί να αποδοθεί από μια Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου, το ποσό που συσσωρεύεται με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

δ. Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

ε. Ένας Παίκτης που κερδίζει θα ενημερώνεται σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.

στ. Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από εσάς και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας.

ζ. Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

η. Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια της συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), θα δοθεί στους Παίκτες σαφής ένδειξη ότι Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.

θ. Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής θα υλοποιείται με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.

ι. Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο - base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.

ια. Με τον Οδηγό Παιγνίου που μπορείτε να δείτε εδώ, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με:

αα. Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot.

ββ. Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.

γγ. Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.

δδ. Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

6.6 Υπεύθυνο Παιχνίδι

α. Η N1 Casino, εντός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των κανόνων δημόσιας τάξης για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που δημοσιεύονται στη σελίδα «Υπεύθυνο Παιχνιδι». Ο Παίκτης θα πρέπει να την επισκεφτεί για να ενημερωθεί πλήρως για τα όρια ηλικίας, πώς να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει σε ένα Παιχνίδι, τις Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ποια είναι μια προβληματική συμπεριφορά τυχερών Παιγνίων, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι συνέπειες της έκθεσης στο παιχνίδι, πληροφορίες κέντρων βοήθειας κ.λπ., πώς αποκλείονται άτομα κάτω των 21 ετών, πώς προστατεύονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, ασφάλεια, νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.

β. Η Ν1 εφαρμόζει τις γενικές αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, στην προσπάθειά της να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια.

γ. Υπάρχει μια ειδική ενότητα στον Ιστότοπό μας (Υπεύθυνο Παιχνίδι), στην οποία ο Παίκτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως όρια ηλικίας, πώς να αποφασίσει αν θα Συμμετέχει σε ένα Παιχνίδι, τις Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι είναι προβληματική συμπεριφορά στα Τυχερά Παιχνίδια, τους κινδύνους και συνέπειες της έκθεσης στα τυχερά παιχνίδια, πληροφορίες κέντρων βοήθειας κ.λπ.

δ. Έχουμε μια ειδική μεθοδολογία και ειδικά εργαλεία αξιολόγησης για την Παικτική Δραστηριότητα κάθε Παίκτη, προκειμένου να εντοπίσουμε και να ταξινομήσουμε τον κίνδυνο ανάπτυξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

ε. Οι Παίκτες καλούνται να συμμετάσχουν στα Παιχνίδια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

στ. Οι Παίκτες με ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια ενθαρρύνονται να κάνουν τακτικά διαλείμματα από το Παίγνιο ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή για 24 ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

ζ. Οι Παίκτες με προβληματική συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια ενθαρρύνονται επίσης να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

η. Οι έλεγχοι αυτοαξιολόγησης είναι στη διάθεση κάθε Παίκτη (/el/self-assessment-test). Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε χωρίς την ανάγκη εγγραφής ή εισόδου (log in) στον Ιστότοπο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει το τεστ ανά πάσα στιγμή και όσες φορές θέλει. Το τεστ πραγματοποιείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν στον ενδιαφερόμενο είναι απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά στο άτομο που πραγματοποιεί την αυτοαξιολόγηση και δεν συλλέγονται, δεν αποθηκεύονται, δεν είναι διαθέσιμα και δεν επεξεργάζονται με άλλο τρόπο στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου. Επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα των τεστ τοπικά στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.

θ. Συνιστάται στους Παίκτες με προβληματική συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια να ζητήσουν βοήθεια επικοινωνώντας με κέντρα παροχής συμβουλών ή/και απεξάρτησης.

ι. Ο Παίκτης αποκλείεται και ο Λογαριασμός του κλείνει μετά από δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος του δικαστικού του συμπαραστάτη.

ια. Το Ν1 Casino έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του, να αποκλείσει προσωρινά ή επ' αόριστον τον Παίκτη, εάν από τα δεδομένα της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που κατέχει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει , προκύπτει ότι ο Παίκτης έχει προβληματική συμπεριφορά στα Τυχερά Παιχνίδια και, παρά τις επαναλαμβανόμενες παροτρύνσεις, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.

Μέσω της Σύμβασης ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της δραστηριότητάς του στα Παιχνίδια προκειμένου να εφαρμοστούν οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και έχει ενημερωθεί και κατανοήσει ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της Ν1 Casino επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και στοχεύουν στην προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

6.7 Αποκλεισμός Παικτών

Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα –κατόπιν αιτήματός του– να απέχει προσωρινά από τα Παίγνια ή προβεί στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.

Ο Παίκτης υποβάλλει το αίτημά του μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

 • Με την υποβολή αιτήματος προσωρινής αποχής, ο Κάτοχος Άδειας θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση "Φραγής" και διατηρεί τον Λογαριασμό σε αυτήν την κατάσταση για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
 • Υποβάλλοντας αίτημα για προσωρινό αποκλεισμό, ο Κάτοχος Άδειας θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση "Φραγής" και διατηρεί τον Λογαριασμό σε αυτήν την κατάσταση για τουλάχιστον ένα μήνα.
 • Υποβάλλοντας ένα αίτημα για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, ο Κάτοχος Άδειας θέτει τον Ηλεκτρονικό λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση "Κλειστός" και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Η εκκαθάριση τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.2.4. Το άνοιγμα ενός νέου Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του Παίκτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εάν έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί μια νέα Σύμβαση.

Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, ο Παίκτης, αποδεχόμενος τους όρους της Σύμβασης, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την εγγραφή του στο μητρώο αποκλεισμένων ατόμων που τηρείται από τον Κάτοχο καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων ατόμων που τηρείται από την Ε.Ε.Ε.Π.

Η εγγραφή στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Παίκτη από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας.

Δεν επιτρέπονται καταθέσεις στον Ηλεκτρονικό λογαριασμό Παίκτη, έως ότου ο Κάτοχος Άδειας προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Η Ν1 Casino ή οι Συνεργάτες της δεν αποστέλλουν οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας σε Παίκτες που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού.

Η Ν1 Casino ενημερώνει τον Παίκτη ότι έχει το δικαίωμα, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, να τον αποκλείσει προσωρινά ή επ' αόριστον, εάν από τα δεδομένα της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που έχει και τη σχετική Πολιτική του Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, μπορεί να συμπεράνει ότι ο Παίκτης έχει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις που του απευθύνονται, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.

Ο Κάτοχος Άδειας ενθαρρύνει τον Παίκτη να ζητήσει βοήθεια και υποστήριξη από οποιοδήποτε κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

6.8 Μεταφορές Χρημάτων

α. Πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κερδών, που προκύπτουν από τη Συμμετοχή, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά προς και από τον Κάτοχο χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου μέρους, εκτός από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

β. Οι καταθέσεις που γίνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.

γ. Απαγορεύεται η μεταφορά χρημάτων μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών Παικτών.

δ. Ο Παίκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως ότι η κατάθεσή του στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό γίνεται αποκλειστικά για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.

ε. Το Ν1 Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που αντιστοιχούν σε τυχόν χρεώσεις ή/και προμήθειες, τέλη που χρεώνονται και γενικά έξοδα, εφόσον αυτά έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στον Κανονισμό και τις κείμενες διατάξεις.

στ. Η Ν1 Casino θα αποστείλει στον Παίκτη - μετά από αίτημά του - την αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του. Η αναφορά θα σταλεί στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του Παίκτη, εντός ενός (1) μηνός και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις Συμμετοχές και τις οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να συγκρίνει τα ζητούμενα δεδομένα με τα αντίστοιχα που μπορεί να έχει στο αρχείο του.

ζ. Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί Παικτών που είναι "Ανενεργοί" και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτούς ή μη εξουσιοδοτημένη ανάληψη χρημάτων.

η. Σε περίπτωση που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη πιστωθεί εσφαλμένως με κέρδη που δεν δικαιούται ο Παίκτης, η N1 Casino είναι ο κάτοχος αυτών των χρημάτων. Η Ν1 Casino ενημερώνει τον Παίκτη για την εσφαλμένη πίστωση και τα χρήματα αφαιρούνται από τον Λογαριασμό, μετά τη διόρθωση της εσφαλμένης πίστωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης οφείλει τη διαφορά στη Ν1 Casino και Ν1 Casino έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσό χρημάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Παίκτη.

θ. Ο Παίκτης μπορεί να ζητήσει την ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των απαραίτητων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από τη N1 Casino προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

ι. Ο Κάτοχος της Άδειας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της εγκυρότητας των συναλλαγών στον βαθμό που του αναλογεί και για τον σκοπό αυτό πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο βάσει κοινής γνώσης, εμπειριών και αντιλήψεων, τεχνολογικών ή/και λειτουργικών, οργανωτικών, επιχειρησιακής φύσης για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή τους.

ια. Η Ν1 Casino έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή της, σε περίπτωση αποδεικτικών στοιχείων που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητας της συναλλαγής, ανεξάρτητα από την πηγή αυτών των πληροφοριών.

ιβ. Αποδεχόμενος τους Όρους της παρούσας Σύμβασης και την Πολιτική Απορρήτου, ο Παίκτης δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του, από τη Ν1 Casino, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και οποιαδήποτε επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη και των δεδομένων που παρέχει στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.

ιγ. Η Ν1 Casino ορίζει τον συγκεκριμένο χρόνο ίσο με είκοσι τέσσερεις (24) ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

6.8.1 Κατάθεση χρημάτων

Οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαθεσιμότητα και η διάρκεια ολοκλήρωσης της κατάθεσης καθώς και τα τέλη για κάθε Μέσο Πληρωμής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το Μέσο Πληρωμής. Επιλέγοντας ένα Μέσο Πληρωμής, αποδέχεστε τους όρους αυτού και συμφωνείτε με τυχόν χρεώσεις ή χρεώσεις υπηρεσιών που ενδέχεται να ισχύουν για καταθέσεις και αναλήψεις που πραγματοποιούνται με αυτά τα Μέσα Πληρωμής, καθώς και ότι το Μέσο Πληρωμής είναι έγκυρο και ότι ο λογαριασμός ή η πληρωμή ανήκει σε εσάς και ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το εν λόγω Μέσο. Οι τρέχουσες συμβουλές είναι διαθέσιμες όταν συνδεθείτε στον Ιστότοπο υπό τον τίτλο "καταθέσεις".

Λάβετε υπόψη ότι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι δέκα (10) ευρώ. Το μέγιστο ποσό κατάθεσης εξαρτάται από το Μέσο Πληρωμής που αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε.

Δεχόμαστε πληρωμές που γίνονται σε ευρώ.

Η Ν1 Casino δεν δέχεται πληρωμές από τρίτους. Πρέπει να κάνετε καταθέσεις μόνο από τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζικές κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή άλλους τρόπους πληρωμής που έχουν καταχωριστεί στο όνομά σας. Εάν διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας ότι έχετε παραβιάσει αυτήν την προϋπόθεση, θα απαγορεύσουμε τη χρήση αυτών των Μέσων Πληρωμής, τα κέρδη σας δεν θα απονέμονται και το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί θα επιστραφεί στον δικαιούχο του Μέσου Πληρωμής και θα εξετάζουμε εάν συντρέχει λόγος αναφοράς στην Αρχή Καταπολέμησης.

Είναι παράνομο να καταθέτετε χρήματα που δεν έχουν ληφθεί νόμιμα.

Με την κατάθεση χρημάτων συμφωνείτε να μην κάνετε αντιστροφές χρεώσεων ή να ακυρώσετε τις καταθέσεις.

Τα χρήματα που έχουν κατατεθεί πρέπει να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητα Παιχνιδιού.

6.8.2 Ανάληψη χρημάτων

Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

Οι τρέχουσες συμβουλές είναι διαθέσιμες κατά τη σύνδεση στον Ιστότοπο υπό τον τίτλο "αναλήψεις".

Το μέγιστο ποσό ανάληψης εξαρτάται από το Μέσο Πληρωμής που αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν το ζητούμενο ποσό ανάληψης υπερβεί το όριο ενός συγκεκριμένου συστήματος πληρωμών, το ποσό θα αποσυρθεί σε δόσεις.

Εφόσον η Ν1 Casino διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από εσάς για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς, η ανάληψη μπορεί να απορριφθεί και ο Λογαριασμός Παίκτη να κλείσει, για τους συγκεκριμένους σχετικούς λόγους, τους οποίους θα πληροφορηθείτε μέσω email. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ν1 Casino μπορεί να ζητήσει selfie με ταυτότητα, selfie με αναγνωριστικό και ειδικό σήμα ή να καλέσει στον αριθμό που παρέχεται στον Λογαριασμό Παίκτη, ο οποίος κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορεί να είναι απαραίτητο μέρος της διαδικασίας KYC (Γνωρίστε τον Πελάτη σας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Τα αιτήματα Πληρωμής για ορισμένα διαδικτυακά πορτοφόλια χρειάζονται έως και 1 ημέρα για την επεξεργασία του αιτήματος ανάληψης. Σε κάθε περίπτωση, η Ν1 Casino ορίζει τον συγκεκριμένο χρόνο έκδοσης εντολής πληρωμής ίσο με είκοσι τέσσερεις (24) ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

6.9. Φορολογία επί των Κερδών

Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2961/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια»υ. Η Ν1 Casino υποχρεούται να παρακρατήσει τον φόρο που αντιστοιχεί στα κέρδη και να τον αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο.

6.10. Βεβαίωση Κερδών

α. Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να λάβει, κατόπιν αιτήματος, βεβαίωση για τα συνολικά κέρδη που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος της αίτησης, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της Ν1 Casino.

β. Η βεβαίωση εκδίδεται μετά την πιστοποίηση και την επαλήθευση των στοιχείων του Παίκτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

γ. Η Ν1 Casino έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 ( Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για την έκδοση πιστοποιητικού κερδών στην περίπτωση δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Περιαγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

7. Πολιτική κατά της Απάτης

Το N1 Casino έχει αυστηρή πολιτική κατά της απάτης.

α. Εφόσον η Ν1 Casino διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις για δόλιες ενέργειες, όπως ιδίως :

 • συμμετοχή σε οποιονδήποτε τύπο συμπαιγνίας με άλλους Παίκτες
 • ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών που στοχεύουν σε δόλια κέρδη
 • δόλιες ενέργειες εναντίον άλλων διαδικτυακών καζίνο ή παρόχων πληρωμών
 • συναλλαγές αντιστροφής χρέωσης με πιστωτική κάρτα ή άρνηση ορισμένων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν
 • παροχή αποδεδειγμένα πλαστών εγγράφων.
 • δημιουργία δύο ή περισσότερων λογαριασμών Παίκτη,

διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον Λογαριασμό Παίκτη και να εφαρμόσουμε τα σχετικώς προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Διατηρούμε επίσης την υποχρέωση να ενημερώνουμε τις αρμόδιες Αρχές για τέτοιες δόλιες ενέργειες που εκτελούνται από τον Παίκτη.

β. Η N1 Casino δεν έχει ανοχή στο πλεονέκτημα του Παιχνιδιού. Κάθε Παίκτης που θα προσπαθήσει να επωφεληθεί από τις προσφορές καλωσορίσματος του Ν1 Casino ή άλλες προσφορές συμφωνεί ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα μπόνους και τυχόν κέρδη από τέτοια μπόνους, για λόγους, όπως ιδίως:

 • χρήση κλεμμένων καρτών.
 • αντιστροφές χρεώσεων.
 • δημιουργία περισσότερων από έναν λογαριασμών για τη χρήση των προσφορών της Ν1 Casino.
 • παροχή ανακριβών δεδομένων εγγραφής.
 • παροχή αποδεδειγμένα πλαστών εγγράφων.
 • όταν η Ν1 Casino διαθέτει βάσιμες ενδείξεις και στοιχεία ότι ο Παίκτης έχει χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο κατά παράβαση του Ρυθμιστικού Πλαισίου και των Όρων της παρούσας.
 • παιχνίδι ρουλέτας χαμηλού κινδύνου, όπου ο Παίκτης στοιχηματίζει ίσα στοιχήματα για μαύρο/κόκκινο ή ζυγά/μονά, καλύπτοντας 25 ή περισσότερους από 37 αριθμούς στο τραπέζι. (Η τοποθέτηση στοιχημάτων σε μαύρο/κόκκινο καλύπτει μόνο 36 από 37 πιθανούς αριθμούς).

Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό των Παικτών και τέτοιων πρακτικών, εάν συμβούν.

γ. Εάν ένας Παίκτης προβεί σε αίτημα ανάληψης, η Ν1 Casino διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει αντίστοιχα τέλη συναλλαγής για την επεξεργασία ενός τέτοιου αιτήματος, τα οποία ανέρχονται σε ποσό ύψους πέντε (5 €) Ευρώ.

δ. Τα αιτήματα ανάληψης μπορεί να απορριφθούν από τη Ν1 Casino, εάν ο Παίκτης παρέχει ψευδή ή σκόπιμα τροποποιημένα προσωπικά δεδομένα για να παρακάμψει το σύστημα.

ε. Όλες οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται ή/και θα επανεξετάζονται για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

στ. Η Ν1 Casino δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Ο λογαριασμός σας δε θα αποφέρει τόκους και καμία υπηρεσία μετατροπής ή ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής fiat-crypto) δε θα είναι διαθέσιμη τώρα ή στο μέλλον.

Κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά μας, σύμφωνα με την παράγραφο σε σχέση με την Πολιτική κατά της Απάτης, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι, ενώ συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές και άλλες νομικές μας υποχρεώσεις, ασκούμε τέτοια δικαιώματα με τρόπο που να είναι δίκαια για όλους τους πελάτες μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές, άλλους Ηλεκτρονικούς Παρόχους Υπηρεσιών και τράπεζες, εταιρείες πιστωτικών καρτών, παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την ταυτότητα του Παίκτη σε περίπτωση που υποπτευτούμε διάπραξη απάτης από τον Παίκτη.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εφαρμόζουμε την Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και του ν. 4624/2019 ( Α΄ 137), η οποία έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο.

α. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και της διεξαγωγής των Παιγνίων, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης. Το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στην επεξεργασία τους και στο γεγονός ότι τα δεδομένα που τον/την αφορούν ενδέχεται να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

β. Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται και αποδέχεται την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.

γ. Η Ν1 Casino πρέπει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει την παράνομη επεξεργασία δεδομένων και την αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα, τα οποία μπορούν εύλογα να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Η Ν1 Casino πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτή, οι εκτελούντες την επεξεργασία καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός εάν δεν απαιτείται τέτοια συγκατάθεση όταν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα βάσει νόμιμων υποχρεώσεων του Κατόχου Άδειας και εκείνων που διατηρούν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής μαζί του.

δ. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, η ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

ε. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών δεδομένων προς επεξεργασία, προκειμένου να συγκατατεθεί εκ νέου , διαφορετικά η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

στ. Το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Κάτοχο Άδειας για οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων που υπέβαλε κατά την εγγραφή του είτε επικαιροποιώντας τα δεδομένα του Ηλεκτρονικό του Λογαριασμού, είτε επικοινωνώντας με τον Κάτοχο Άδειας ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

η. H Ε.Ε.Ε.Π. και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή έχει δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

θ. Δια της παρούσας αποδέχεστε και δηλώνετε ότι ενημερωθήκατε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της N1 Casino, άλλως η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Η Ν1 Casino δεν φέρει ευθύνη έναντι του Παίκτη για προβλήματα, δυσλειτουργίες, τεχνικές βλάβες, αστοχίες του εξοπλισμού του Παίκτη ή του λογισμικού, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολής στο δίκτυο και τα συστήματα και τα στοιχεία της διεξαγωγής, τα οποία δεν αποδίδονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Ν1 Casino, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της καθώς και για σφάλματα κατά την εισαγωγή δεδομένων, την αποθήκευση ή/και την επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων, για ελλιπή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν οφείλονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Ν1 Casino, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

Η Ν1 Casino δεν φέρει ευθύνη για ελαττώματα υλικού ή λογισμικού, κακή σύνδεση στο Διαδίκτυο και άλλα τεχνικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την πλευρά του Παίκτη.

Στην απίθανη περίπτωση που ένα ποντάρισμα επιβεβαιώνεται ή μια πληρωμή εκτελείται από εμάς κατά λάθος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα πονταρίσματα που έγιναν αποδεκτά που περιέχουν ένα τέτοιο σφάλμα ή να διορθώσει το λάθος με την εκκαθάριση όλων των πονταρισμάτων με τους σωστούς όρους που θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμοι ελλείψει σφάλματος τη στιγμή που τοποθετήθηκε το ποντάρισμα.

Εάν η Ν1 Casino πιστώσει κατά λάθος τον λογαριασμό σας με ένα μπόνους ή κέρδη που δεν ανήκουν σε εσάς, λόγω τεχνικού ζητήματος, σφάλματος στους πίνακες πληρωμών ή ανθρώπινου λάθους που δεν ανάγεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Ν1 Casino, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, το ποσό ή/και τα κέρδη από αυτό το μπόνους θα παραμείνουν στην κατοχή της Ν1 Casino και θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό σας.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων που δεν ανήκουν σε εσάς προτού καταλάβουμε το σφάλμα, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά λάθος (με την επιφύλαξη άλλων διορθωτικών μέτρων και ενεργειών που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα βάσει του νόμου) αποτελεί χρέος που οφείλετε από εσάς προς εμάς. Σε περίπτωση εσφαλμένης πίστωσης, είστε υποχρεωμένοι να μας ειδοποιήσετε αμέσως μέσω email.

Ο Παίκτης έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι όσοι παίζουν στονΙστότοπο διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν χρήματα. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομική ζημία που προκύπτει από τη χρήση του Ιστοτόπου.

10. Εξυπηρέτηση Πελατών

Η N1 Casino λειτουργεί μια ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών διαθέσιμη 24 ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα, με επικοινωνία μέσω της εφαρμογής Ζωντανής Συνομιλίας και μέσω του support@n1casino.gr. Διατηρεί σε τακτική βάση στον Ιστότοπό της έναν ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους όρους διοργάνωσης, διεξαγωγής και Συμμετοχής σε Παιχνίδια. Ο Κάτοχος Άδειας είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί τον Παίκτη και να απαντά σε αιτήματα, ερωτήσεις και αιτήματα, εγκαίρως και έγκυρα. Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει ρητά τον Παίκτη σε κάθε περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών καταγράφεται καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που η επικοινωνία ακολουθείται από αξιολόγηση της υπηρεσίας από τον ίδιο τον Παίκτη, με αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο τρόπο.

Για την επικοινωνία σας με την εξυπηρέτηση πελατών, η Ν1 Casino δεν επιβάλλει χρεώσεις και επιβαρύνεστε μόνο με τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που χρησιμοποιείτε.

Η Η N1 Casino διαθέτει εφαρμογές και εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης της κάθε υπόθεσης και θα σας ενημερώνει, κατά περίπτωση, για την εξέλιξη αυτή, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο. Εναλλακτικά μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά εδώ [/el/support] χωρίς χρέωση.

Ο Ιστότοπός μας είναι ένας τόπος κοινωνικής επικοινωνίας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε την υποχρέωση να μην κάνετε δηλώσεις που:

 • είναι δυσφημιστικές, παρενοχλητικές ή απειλητικές σε βάρος άλλων Παικτών ή/και υπαλλήλων της N1 Casino.

11. Επικοινωνία – Πληροφορίες προς τους Παίκτες

α. Η επικοινωνία μεταξύ της Ν1 Casino και του Παίκτη πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη ή μέσω ειδοποιήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού του και, εάν αν αυτή έχει αλλάξει, στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη.

β. Οι πληροφορίες / ειδοποιήσεις θεωρούνται ότι λαμβάνονται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία της μετάδοσης.

γ. Η συντρέχουσα χρήση περισσότερων από μία διευθύνσεων e-mail από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης / ειδοποίησης, δεν επιτρέπεται.

δ. Προκειμένου η Ν1 Casino να στείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, ο Παίκτης θα πρέπει να δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή του –με ηλεκτρονικό τρόπο– προκειμένου να λάβει τέτοιο υλικό μέσω διαδικασίας ανεξάρτητης από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης.

ε. Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για αποδοχή του υλικού εμπορικής επικοινωνίας στο μέλλον.

στ. Για τους σκοπούς της Σύμβασης, η παραπάνω επικοινωνία της Ν1 Casino με τον Παίκτη θεωρείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

ζ. Το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των Παιγνίων δημοσιεύεται στον Ιστότοπο του Κατόχου και της Ε.Ε.Ε.Π. (δείτε εδώ: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/nomiki-vivliothiki).

12. Καταγγελίες

α. Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποιαδήποτε καταγγελία, αναφορά ή παράπονο στον Κάτοχο της Άδειας, ή οποιαδήποτε διαφωνία, για ζητήματα ή συμβάντα που σχετίζονται με τα Παίγνια στα οποία Συμμετείχε ή/και με σχετικές συναλλαγές, Μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε το σχετικό πρότυπο καταγγελιών, το οποίο είναι διαθέσιμο στoν Ιστότοπο, κάνοντας κλικ εδώ. Το πρότυπο καταγγελιών θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση csmanagement@n1casino.gr το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

β. Η καταγγελία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και συγκεκριμένα:

αα. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

ββ. Ημερομηνία γέννησης

γγ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου σε ισχύ.

δδ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

εε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης

και πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφυ από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.

γ. Η καταγγελία θα περιγράφει επαρκώς τα γεγονότα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και περιλαμβάνει οποιαδήποτε στοιχεία που έχει ο καταγγέλλων και τα οποία θα τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.

δ. Ο Κάτοχος Άδειας ελέγχει το περιεχόμενο της καταγγελίας και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

ε. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας σχετικά με την καταγγελία σας, μπορείτε να ζητήσετε, εντός 10 ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π., έχοντας πάντα την υποχρέωση να μας κοινοποιήσετε την εν λόγω αίτηση εξέτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διαβιβάσουμε, χωρίς καθυστέρηση, την απάντηση και τα στοιχεία που σχετίζονται με την καταγγελία στην Ε.Ε.Ε.Π.

στ. Έχουμε το δικαίωμα να μην απαντάμε σε καταγγελίες, που επαναλαμβάνονται με καταχρηστικό τρόπο.

ζ. Δεν θα αποκαλύψουμε στον Παίκτη δεδομένα και πληροφορίες για τις οποίες έχουμε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

13. Πνευματική Ιδιοκτησία

α. Με την αποδοχή της Σύμβασης, ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα και απεικονίσεις “N1”, “N1 Greece”, “N1 Greece Limited”, “N1 Casino”, "N1casino.gr" και "N1 Casino GR" είναι ιδιοκτησία του Κατόχου ή των συνεργατών του ή τρίτων από τους οποίους ο Κάτοχος έχει λάβει σχετική άδεια.

β. Εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και προβολή και χρήση σε οποιονδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, πληροφοριών για τα πνευματικά δικαιώματα, χωρίς την προηγούμενη ρητή και γραπτή συγκατάθεση του Κατόχου Άδειας, απαγορεύεται.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εμπορικού σήματος και του λογότυπου “N1”, “N1 Greece”, “N1 Greece Limited”, “N1 Casino”, "N1casino.gr", "N1 Casino GR" ενδέχεται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη.

Το www.n1casino.gr ή άλλοι υποτομείς είναι ο μοναδικός αναγνωριστικός πόρος μας και απαγορεύεται η χρήση αυτής της διεύθυνσης URL χωρίς άδεια σε οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο ή ψηφιακή πλατφόρμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η προσθήκη συνδέσμων προς τον Ιστότοπο και τις σελίδες της σε άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Το περιεχόμενο και η δομή των σελίδων του Ιστοτόπου υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα ©. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του Ιστοτόπου , συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, γραφικών, κώδικα, αρχείων και συνδέσμων, είναι στην κατοχή μας και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση όλου ή μέρους του Ιστοτόπου χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η εγγραφή σας και η χρήση στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή θα διωχθεί.

14. Επίλυση Διαφορών

α. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

β. Σε περίπτωση διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, η Ν1 Casino και ο Παίκτης πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια γιατη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσής τους για φιλική διευθέτηση.

γ. Σε περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα μέρη αυτής της Σύμβασης μπορούν να απευθυνθούν σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ)) που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τη με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1421), αφού γνωστοποιήσουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τα δεδομένα και τα στοιχεία που σχετίζονται με τη διαφορά καθώς και την πρόθεσή τους για διευθέτηση.

δ. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απαγορεύσει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), υπό την προϋπόθεση ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση είναι αντίθετο με τις διατάξεις και τους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.

ε. Η διευθέτηση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για την προστασία των δικαιωμάτων τους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα.

στ. Η διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να διενεργήσει τους ελέγχους που απαιτούνται και να επιβάλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.

15. Αποδεικτική Αξία

α. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η αποδεικτική αξία των καταγεγραμμένων συναλλαγών και γενικά των δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω διαδικτύου είναι η ίδια με εκείνη των εγγράφων και ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Κατόχου Άδειας αποτελεί πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

β. Τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της N1 Casino, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς σκοπούς σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπάσματα αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

γ. Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητά από το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της εντολής και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

16. Εκχώρηση

Απαγορεύεται στον Παίκτη να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

17. Περίοδος Ισχύος – Καταγγελία της Σύμβασης

α. Η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ εφόσον ο Κάτοχος παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες του υπό την ισχύ της Άδειας και ο Παίκτης χρησιμοποιεί νόμιμα αυτές τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Όρους της Σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Η παρούσα Σύμβαση μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

γ. Η καταγγελία της Σύμβασης πραγματοποιείται είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Λογαριασμού του, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον Παίκτη στη διεύθυνση support@n1casino.gr, είτε με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τη Ν1 Casino, σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

δ. Η καταγγελία πρέπει να αποσταλεί στον αντισυμβαλλόμενο και θα οδηγήσει, από την ημερομηνία της κοινοποίησής της, στη λύση της παρούσας της Σύμβασης και στο κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι όροι της παρούσας Σύμβασης που θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής είναι: 6, 7, 9, 13, 14, 16.

18. Λοιποί Οροι

α. Οι Όροι της Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία αναφέρονται, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της N1 Casino με τον Παίκτη για τα θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση και αυτές τις πολιτικές.

β. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση, έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της παρούσας Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.

γ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος της Σύμβασης κηρυχθεί άκυρος ή ανίσχυρος, η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων Όρων της Σύμβασης δε θα επηρεαστεί.

δ. Η N1 Casino δικαιούται, μετά από σχετική έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει Όρο, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί άκυρος ή ανίσχυρος, προκειμένου να εξαλείφεται ο λόγος ακυρότητας αλλά να διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενό του.

ε. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Cookiepreview

Χρησιμοποιούμε Cookies